Traning_Th

ฝึกอบรมเขาใหญ่, ฝึกอบรมนครราชสีมา, ฝึกอบรมโคราช, ฝึกอบรมปากช่อง

Traning_Th

Sharing is caring!

เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท – บริการสถานที่จัดฝึกอบรม

 • การจัดฝึกอบรม คือ “การปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมอบรม เกิดความีรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้”
 • การฝึกอบรม เป็นเหมือนเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จขององค์กร หรือกลุ่มคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการฝึกอบรม หรือวิทยากร ที่จัดการฝึกอบรม จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถ หรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ฝึกอบรม การเลือกสถานที่ บรรยากาศในการฝึกอบรมก็มีส่วนช่วยในเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนเสริมประสิทธิภาพการฝึกอบรมให้ดีขึ้น และทำให้ผู้ที่รับการฝึกอบรมมีความประทับใจ สามารถนำไปปฏิบัติ และใช้งานได้จริง จะทำให้ผู้ฝึกอบรมอยากจะเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป

ขั้นตอนในการจัดการฝึกอบรม

1.การกำหนดหลักสูตรในการจัดอบรม

วัตถุประสงค์

1.1  วัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ตลาด

ต้องมีการสำรวจ วิเคราะห์หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมก่อนเพื่อศึกษาลักษณะงาน สภาพแวดล้อม เพื่อจะได้จัดเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ต้องมีการสำรวจความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ สรุปจัดอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ

1.2 ค้นหาปัญหา และความจำเป็น

1.3 แก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว

1.4 ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.5 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว

รูปแบบการจัดอบรม ควรสอดคล้องกับหลักสูตร และเนื้อหาในการจัดอบรม ควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป

 • การบรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ
 • การศึกษาดูงาน
 • ควรมีรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทำให้สำเร็จ

2. ความรู้ความสามารถของวิทยากร

วิทยาการมืออาชีพ ควรมี “PROFESSIONAL” ดังนี้

 • ทักษะในการนำเสนองาน
 • ความน่าไว้วางใจ
 • การสื่อสารด้วยวาจา
 • ความเป็นมิตร
 • ความกระตือรือร้น
 • ความมั่นใจในตนเอง
 • ผู้นำเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดริเริ่ม
 • การสังเกต
 • การสร้างเครือข่าย
 • การมุ่งเน้นความสำเร็จ
 • ทักษะในการรับฟัง

จิตบริการ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้การอบรมประสบความสำเร็จ และสร้างความประทับใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับมาอบรมในครั้งต่อไป

การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการให้บริการผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือเป็นหัวใจสำคัญ

ผู้ฝึกอบรมที่ดีต้องมีความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

3.สถานที่จัดอบรม

สถานที่ควรเป็นห้องประชุมที่สามารถสร้างความรู้สึก สร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความอยากเรียนรู้ ทางเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ทมีห้องจัดการฝึกอบรมทีเพียบพร้อม บรรยากาศภายใน และภายนอกดี มีทิวเขาสวยงามเหมาะแก่การจัดฝึกอบรม หรือพักผ่อนหลังจากอบรมเสร็จ

4.การประชาสัมพันธ์

ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้สหมายของแต่ละหลักสูตร และตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ

ใช้เทคโนโลยี Social Media ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ Web, Email, Facebook, Line, Twitter, Instargram

ต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอย่างเป็นระบ เพื่อสะดวกใหนการติดต่อกลับ ฉะนั้นการอบรมแต่ละครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมต้องมีเนื้อที่อ่านแล้วน่าสนใจ “สามารถขายตัวเองได้”

5.การเตรียมการ และดำเนินการ การจัดอบรม

5.1 ลงทะเบียน แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรม

5.2 จัดอาหารว่าง

5.3 อำนวยความสะดวกวิทยากร

5.4 จดบันทึกการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง

5.5 ต้องมีการถ่ายรูป นอกจากจะใช้เป็นหลักฐานแล้ว สามารถนำไปประชาสัมพันธ์ต่อได้

5.6 จัดเก็บแบบประเมินหลังประชุมเสร็จแล้ว

6.นำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อๆ ไป

การประเมินผลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวัดว่าการอบรมประสบความสำเร็จหรือไม่ และต้องแก้ไขปรับปรุงส่วนใดบ้าง เพื่อใช้สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

“คิดถึงเขาใหญ่…คิดถึงฟ้าใส…เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท”

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares