สัมมนาเขาใหญ่

สัมมนา เขาใหญ่, สัมมนา นครราชสีมา, สัมมนา โคราช, สัมมนา ปากช่อง

Sharing is caring!

“สัมมนาเขาใหญ่ฟ้าใส”

     เขาใหญ่ฟ้าใส บริการให้เช่าสัมมนา ห้องสัมมนาเขาใหญ่กว้างขวาง มีขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยสะดวกสบาย รองรับได้ 100 ท่าน สามารถจัดประชุมสัมมนา อบรม กิจกรรม หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ของท่านได้หลากหลายรูปแบบ ออกแบบ  และตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี อย่างครบครัน เพื่อให้งานประชุม หรือกิจกรรมของท่านออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

 

แนะนำการจัดสัมมนาเขาใหญ่ฟ้าใส

     การสัมมนา คือ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนา ถือว่า เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

จุดมุ่งหมายของ “การสัมมนา”

1. เพื่ออบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติ และให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพิจารณา สำรวจ ตรวจสอบปัญหาหรือ ประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมา เพือ่ทำความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการรู้

3. เพื่อเสนอแนะความรู้ เรื่องที่สนใจ เรื่องที่ทันสมัยหรือ เหมาะสมกับสถานการณ์

4. เพื่อแสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี ซัก-ถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

5. เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย

 

ประโยชน์ของการจัดสัมมนาเขาใหญ่

1. ผู้จัดสัมมนาเขาใหญ่หรือ ผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเขาใหญ่ ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้

3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเขาใหญ่ได้รับความรู้ และความสามารถมากขึ้นจากการสัมมนา ช่วยทำให้ระบบ และวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. การจัดสัมมนาเขาใหญ่จะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา ทำให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนางานให้ได้ผลดี

5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมหรือ งานที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกลำบากในการปรับตัว เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

6.เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน

7.เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระทำกิจกรรมอันดีงามให้สังคม

8.เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน และเกิดภาวะผู้นำ

9.ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และกันดีมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน

10. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์แก่บุคคล และสถาบัน

องค์ประกอบของ “การจัดสัมมนาเขาใหญ่”

1. ด้านเนื้อหา ได้แก่ สาระหรือเรื่องราวที่จะนำมาจัดสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย

1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา ว่าจัดเพื่ออะไร

1.2 เรื่องที่จะนำมาจัดสัมมนา ต้องเป็นเรื่องมี่มีประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการจัด

1.3 หัวข้อเรื่อง เพื่อให้เห็นทิศทางของปัญหาหรือ กรอบความคิดในเรื่องที่จะสัมมนา

1.4 กำหนดการสัมมนา ชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ผู้ดำเนินการจัดสัมมนา ชื่อเรื่องสัมมนา วัน/เดือน/ปี ที่จัดสัมมนา เวลา สถานที่

1.5 ผลที่ได้รับจากการจัดสัมมนา เป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาได้คาดหวังว่า การจัดสัมมนาจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง อาจเป็นทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาจะต้องเขียนผลที่ได้รับไว้ด้วย

2.ด้านบุคลากร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา

หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา

2.1 บุคลากรฝ่ายการจัดสัมมนา ได้แก่ บุคคลหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดสัมมนาให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ แบ่งได้เป็นฝ่ายด้วยกัน ดังนี้

– ประธาน และรองประธาน

– เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

– กรรมการฝ่ายทะเบียน

– กรรมการฝ่ายเอกสาร

– เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก

– ฝ่ายพิธีกร

– ฝ่ายสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

– ฝ่ายประชาสัมพันธ์

– ฝ่ายปฏิคม

– ฝ่ายรักษาพยาบาล

– ฝ่ายประเมินผล

– ฝ่ายปรึกษา

2.2 วิทยากร หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่บรรยาย อภิปรายหรือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความจริงใจ และมุ่งหวังให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่เป็นวิทยากรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดสัมมนา

 

3.ด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เขาใหญ่ฟ้าใส

3.1 ห้องประชุมใหญ่ หมายถึง ห้องประชุมรวมที่ใช้บรรยาย อภิปรายหรือ การสัมมนาที่จะต้องกำหนดที่นั่งได้ว่า สามารถบรรจุคนได้กี่ที่นั่ง เขาใหญ่ฟ้าใสเหมาะกับการจัดสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง

3.2 ห้องประชุมย่อย หมายถึง เป็นห้องประชุมที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ทางเขาใหญ่ฟ้าใสก็มีให้บริการ

3.3 ห้องรับรอง หมายถึง เป็นห้องที่ใช้สำหรับรองรับวิทยากร แขกพิเศษ เพื่อให้ได้รับการพักผ่านหรือเตรียมตัวก่อนการสัมมนา

3.4 ห้องรับประทานอาหารว่าง

3.5 ห้องรับประทานอาหาร

3.6 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดตั้งและติดตัว เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เทปบันทึกเสียง เครื่อง วี.ดี. ทัศน์ อุปกรณ์ด้านแสงและสียงต่าง ๆ เครื่องฉายสไลด์ จอภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

3.7 อุปกรณ์เครื่องมือประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถอดเทป

3.8 อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียน ที่จำเป็นในการสัมมนา เช่น กระดาษขาว แผ่นโปร่งใส เครื่องเขียนต่าง ๆ

สัมนาเขาใหญ่, สัมนานครราชสีมา, สัมนาโคราช, สัมนาปากช่อง
สัมมนาเขาใหญ่, สัมมนานครราชสีมา, สัมมนาโคราช, สัมมนาปากช่อง

สรุป

     การสัมมนา  คือ  การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ซึ่งกัน และกันในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผลจากการสัมมนา  จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี  สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ซึ่งจะส่งผลให้  การปฏิบัติงานในเรื่องที่สัมมนากันนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

“คิดถึงเขาใหญ่ คิดถึงฟ้าใส เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท”

“Seminar Khao Yai Fahsai Resort”

Khao Yai Fahsai Resort Room rental service. Spacious, comfortable living space for up to 100 guests. Your event or party can be varied and stylishly designed and decorated. Complete with technology equipment to complete your event or event.

Tags: สัมมนาเขาใหญ่, สัมมนานครราชสีมา, สัมมนาโคราช, สัมมนาปากช่อง, เช่าสัมมนาเขาใหญ่, เช่าสัมมนานครราชสีมา, เช่าสัมนาโคราช, เช่าสัมมนาปากช่อง, ห้องสัมมนาเขาใหญ่, ห้องสัมมนานครราชสีมา, ห้องสัมมนาโคราช, ห้องสัมมนาปากช่อง, เช่าห้องสัมมนาเขาใหญ่, เช่าห้องสัมมนานครราชสีมา, เช่าห้องสัมมนาโคราช, เช่าห้องสัมมนาปากช่อง

shares